Chiến lựơc giao dịch ngoại hối – “Cuộc giải thoát”

Chien-luoc-ngoai-hoi-cuoc-giai-thoat

Khái niệm chiến lược ngoại hối:

  • Sử dụng biến đổi giá để xác định thời điểm giao dịch bằng đường hỗ trợ và kháng cự.

Khung thời gian và cặp tiền tệ thích hợp cho chiến lược ngoại hối:

  • Khung thời gian: H1 hoặc cao hơn

  • Cặp tiền tệ: Tất cả các cặp tiền tệ

Chiến lược mua (Long trade):

  1. Sử dụng 2 điểm thấp và 2 điểm cao để xác định đường hỗ trợ và đường kháng cự

  2. Xác định cây nến mà đóng cửa phía trên đường kháng cự

  3. Vào lệnh tại giá mở cửa của cây nến tiếp theo

  4. Đặt dừng lỗ (SL) tại 60% khoảng Phạm vi phía dưới đường kháng cự

  5. Đặt chốt lời (TP) theo tỷ lệ 1:1. Nếu dừng lỗ là 65 pip thì chốt lời tại 65 pip trên giá vào lệnh (EP)

Xem xét ví dụ sau để rõ hơn về chiến lược giao dịch ngoại hối này.

chien-luoc-ngoai-hoi-su-giai-thoat-totchien-luoc-ngoai-hoi-su-giai-thoat-totchien-luoc-ngoai-hoi-su-giai-thoat-totchien-luoc-ngoai-hoi-su-giai-thoat-totchien-luoc-ngoai-hoi-su-giai-thoat-totchien-luoc-ngoai-hoi-su-giai-thoat-totchien-luoc-ngoai-hoi-su-giai-thoat-totchien-luoc-ngoai-hoi-su-giai-thoat-totchien-luoc-ngoai-hoi-su-giai-thoat-tot

Thực hiện các bước tương tự trong trường hợp đặt lệnh bán.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*