Phím tắt Metatrader 4 (MT4 Shortcut Keys)

Phim tat metatrader 4
Các phím chức năng (Function Keys)
F1 : Mở hướng dẫm sử dụng – Userguide
F2 : Mở màn hình trung tâm lịch sử – History Center window
F3 : Mở màn hình các biến toàn cục – Global Variables window
F4 : Mở MetaEditor
F6 : mở cửa sổ Tester cho việc kiểm tra lại các EA trong quá khứ
F7 : Mở  của số Properties của các EA để tùy chỉnh các thông số EA
F8 : Mở của sổ Chart Setup để hiệu chỉnh các thông số trong biểu đồ.
F9 : Mở cửa sổ “New Order”
F10 : Mở cửa sổ “Popup prices”
F11 : Bật/Tăt Chế độ toàn màn hình
F12 : Di chuyển biểu đồ sang bên phải
Phím tắt với Shift
Shift+F5 : Thay đổi tới profile trước đố
Shift+F12 : Chuyển view biểu đồ từ phải qua trái
Phím tắt với Ctrl
Ctrl+F5 :  Thay đổi tới profile kế tiếp
Ctrl+F6 : Nhảy tới cửa sổ biểu đồ kế tiếp
Ctrl+B : Mở cửa sổ “Objects List”
Ctrl+C or Ctrl+Insert : copy tới clipboard
Ctrl+D : Mở/Đóng Data Window
Ctrl+E : Bật/tắt EA
Ctrl+F : Bật Crosshair
Ctrl+G : Bật/tắt lưới grids
Ctrl+H : Bật/Tắt OHLC line
Ctrl+I : Mở cửa sổ Indicators List
Ctrl+L : Bật/Tắt âm thanh
Ctrl+M : Mở/đóng cửa sổ Market Watch
Ctrl+N : Mở/đóng cửa sổ Navigator
Ctrl+O : Mở cửa sổ Options
Ctrl+P : In biểu đồ
Ctrl+R : Mở/đóng cửa sổ Tester
Ctrl+S : Ghi lại biểu đồ dưới định dạng: csv, prn, htm
Ctrl+T : Mở/đóng cửa sổ Terminal
Ctrl+W or Ctrl+F4 : Đóng cửa sổ biểu đồ
Ctrl+Y : Bật/ẩn period separators
Ctrl+Z : Khôi phục object bị xóa Alt Combo
Phím tắt với Alt
Alt+F4 : Đóng MT4
Alt+1 : Chuyển biểu đồ sang dạng Bar
Alt+2 : Chuyển biểu đồ sang dạng cây nến
Alt+3 : Chuyển biểu đồ sang dạng Đường (line)
Alt+A : Copy tất cả kết quả kiểm tra/kết quả tối ưu và khay nhớ tạm
Alt+W : Mở cửa sổ quản lý biểu đồ
Alt+Backspace : Undo object bị xóa
Các phím tắt khác
– : Phóng to biểu đồ
+ : Giảm nhỏ biểu đồ
Enter : Mở/Đóng cửa sổ điều hướng nhanh
Esc : close any dialog windows
Home : Chuyển biểu đồ tới điểm bắt đầu
Page Up : Chuyển nhanh biểu đồ tới trang tiếp
Page Down : Chuyển nhanh biểu đồ sang bên phải
End : Chuyển biểu đồ tới điểm kết thúc
left arrow :Di chuyển biểu đồ sang trái
right arrow : Di chuyển biểu đồ sang phải

Click Here to learn more!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*